my best figure skating

独断と偏見に基づく

My best free program of Jeremmy Abott


J. ABBOTT - 2010 US NATIONALS - FS