my best figure skating

独断と偏見に基づく

My best short program of Jeremmy Abott


2011 U.S. Nationals Jeremy Abbott SP